Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RPOP.06.01.00-16-0014/17 - Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz - projekt partnerski

Brak opisu obrazka

W dniu 10.05.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi priorytetowej VI – Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, Działania 6.1 – Infrastruktura drogowa.

Całkowita wartość projektu wynosi 21.511.037,92 zł. Dofinansowanie na realizację projektu stanowi 79,90% wydatków kwalifikowalnych.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie w myśl koncepcji zrównoważonego transportu. Przedmiot planowanego przedsięwzięcia stanowią:

Dla Gminy Ujazd -  przebudowa drogi gminnej nr 105776 O – etap IV i V – wraz z rozbudową skrzyżowania wskazanej drogi z DK nr 88. Zadanie polega na:

-  przebudowie drogi gminnej ul. Europejska wraz z odwodnieniem na odc. ok. 1041 mb (w km 1+525 – 2+565,66) wraz z budową zjazdów na pola i drogi gminne, ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,50 m, ścieku pochodnikowego, prawostronnego rowu chłonnego, pasów zieleni, i lewostronnego pobocza gruntowego,

- przebudowie drogi gminnej ul. Europejska na odc. ok. 802 mb  i szerokości od 7 do 14 metrów od skrzyżowania z DK 88 wraz z wyznaczeniem pasów ruchu o szerokości od 3,50 do 4,00 metrów, wyznaczeniem ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,50 m po prawej stronie jezdni od km 0+000 do 0+400, i wyznaczeniem pobocza drogi o szerokości od 1,25 m do 1,50 m,

- wykonaniu trzywylotowego skrzyżowania zlokalizowanego około 150 m na północ od istniejącego wlotu drogi gminnej (każdy z wlotów będzie posiadał trzy pasy wpływające znacznie na wzrost komfortu i bezpieczeństwo jego użytkownikom), poszerzeniu jezdni drogowej do szerokości 15 m z 11 m w stanie istniejącym, wykonaniu wyspy dzielącej oraz wyspy kanalizującej ruch na wlocie drogi gminnej, rozdzieleniu pasów ruchu na drodze krajowej za pomocą wysp wyniesionych oraz oznakowania poziomego, utworzeniu na południowym wylocie drogi krajowej pasa dla pojazdów włączających się w ruch z drogi gminnej, montażu oświetlenia drogowego na całym skrzyżowaniu (od kilometra 5+480 drogi krajowej nr 88).

Dla Gminy Reńska Wieś - przebudowa drogi gminnej numer 107690 O, prowadzącej bezpośrednio do terenów inwestycyjnych w Pociękarbiu–Bytków. Zadanie polega na: sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz robotach związanych z przebudową drogi. W zakres działania wchodzą następujące elementy: roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji jezdni i przepustów, roboty ziemne – obejmujące usunięcie humusu, wykopy pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa drogowego, przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr 1409 O, przebudowa przepustu w km 1+600,00, wykonanie konstrukcji o nawierzchni jezdni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego, oznakowanie pionowe i poziome drogi.

Dla Gminy Skarbimierz - przebudowa drogi gminnej prowadzącej do terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz. Zadanie polega na: zaprojektowaniu nawierzchni drogi do wymagań dla kategorii ruchu KR3, poprawie geometrii korony drogi, wykonaniu nawierzchni ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, wykonaniu prac konserwacyjnych przy istniejących przepustach, remoncie zjazdów na drogi gminne w granicach pasa drogowego, formowaniu poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu oraz ich mechanicznego zagęszczenia. Ponadto działanie stawia sobie za cel poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez montaż barier energochłonnych wzdłuż rowów przydrożnych

Zadaniami uzupełniającymi będą nadzór inwestorski i promocja projektu.

Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu atrakcyjności komunikacyjnej regionu, poszerzenia gamy oferowanych usług, wzrostu bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenia emisji liniowej pochodzącej z transportu i podniesienia jakości życia mieszkańców. Region odnotuje znaczny wzrost gospodarczy, powstaną nowe miejsca pracy. Projekt wpłynie pozytywnie na integrację terytorialną województwa poprzez podjęcie działań na rzecz rozbudowy sieci transportowej. Ponadto doprowadzi do połączenia regionu z terenami inwestycyjnymi oraz z TEN-T, a także z planowanym do budowy centrum logistycznym.

Łączna długość przebudowanych dróg gminnych to 5,86 km.

Całość zadań Gminy Ujazd wyniesie 13 552 181,14 zł z czego 10 828 192,73 zł będzie stanowić dofinansowanie.

Wersja XML