Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o ponownym drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego cześć miasta Ujazd

Ujazd, dnia 10.07.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

o ponownym drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIX.104.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd zawiadamiam o ponownym drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 lipca 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe,
ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe o godzinie 1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ujazdu, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie w/w projektu planu na postawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami) można składać uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w/w ustawy uwagi i wnioski należy składać na zasadach określonych w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ujazdu.

Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Ujazdu, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rolnictwo@ujazd.pl podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

                                                                                              Burmistrz Ujazdu

                                                                                              Tadeusz Kauch

 

 

 

 

 

Wersja XML