Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACONYCH DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY UJAZD

Zgodnie z Uchwałą nr XLV.280.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ujazd oraz na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U z 2018r., poz. 121) podaje się do publicznej  wiadomości ,  że przeznaczono do sprzedaży  w formie bezprzetargowej następującą  nieruchomość :

 

 

 

Położenie nieruchomości

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

oraz katastru  nieruchomości

                  

 

Opis  nieruchomości

 

 

Przeznaczenie  nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego oraz   symbol terenu

 

Cena

nieruchomości

brutto

 

Forma zbycia

 

1

 

 

 

 

 

 

Gmina Ujazd

obręb Zimna Wódka

karta mapa 3

 

 

 

działka nr 287/40

 pow. 0,0066 ha,

G.545,

KW OP1S/00040059/8

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość niezabudowana, położona w Zimnej Wódce przy ul. Kwiatowej. Działka usytuowana jest bezpośrednio przy drodze asfaltowej i ma niekorzystny, wąski kształt małego długiego prostokąta. Dojazd do działki z głównej ulicy Kwiatowej. Działka położona w otoczeniu niskiej zabudowy domów jednorodzinnych i sąsiedztwie otwartych terenów zielonych. W sąsiedztwie znajdują się inne niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Działka posiada możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Działka nie jest ogrodzona.  Bezpośrednie sąsiedztwo istniejącej zabudowy mieszkaniowej pozwala jedynie na wykorzystanie tego małego paska gruntu na poprawę zagospodarowania i wygodny dojazd, natomiast ogranicza możliwość jakiejkolwiek zabudowy.

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Zimna Wódka, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXIII/101/04 z dnia 6.07.2004 r. teren oznaczony jest symbolem :

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami budowlanymi

 

6.131,55 zł

 

 

 

 

 

 

tryb bezprzetargowy

na poprawę zagospodarowania sąsiednich działek .

art. 37 ust.2 pkt. 6

 

 

 

2

Gmina Ujazd, obręb Ujazd,

karta mapy 21

 

działka nr 1976/1

 pow. 0,0776 ha,

G.762,

KW OP1S/00041847/6

 

Nieruchomość niezabudowana, położona w Ujeździe, osiedle Goj. Działka usytuowana jest bezpośrednio przy drodze asfaltowej i ma niekorzystny, wąski kształt długiego prostokąta. Dojazd do działki z głównej ulicy, która stanowi wyjazdową drogę z miasta. Działka położona w otoczeniu niskiej zabudowy domów jednorodzinnych i sąsiedztwie otwartych terenów zielonych.
W sąsiedztwie znajdują się inne niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Działka posiada możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Działka nie jest ogrodzona. Bezpośrednie sąsiedztwo istniejącej zabudowy zagrodowej pozwala jedynie na wykorzystanie tego paska gruntu na poprawę zagospodarowania i wygodny dojazd, natomiast ogranicza możliwość jakiejkolwiek zabudowy.

 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice nr X.52.2015 z dnia 31.08.2015r. teren oznaczony jest symbolem :

RM.1 – tereny zabudowy zagrodowej

RU.2 – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i rybackich.

 

42.041,40 zł

 

tryb bezprzetargowy

na poprawę zagospodarowania sąsiednich działek .

art. 37 ust.2 pkt. 6

 

 

             

   Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionych w wykazie  służy roszczenie w ich nabyciu na podst. art. 34 ust. 1, pkt.1  ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych

   przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty   wywieszenia wykazu. Wykaz umieszcza się w BIP. Bliższych informacji uzyskać można w pok. nr  11 

   Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz  pod  nr tel. 077/4048755.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           Burmistrz Ujazdu  - Tadeusz Kauch

Wersja XML