Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 0050.298.2018 BURMISTRZA UJAZDU z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Nogowczyce

ZARZĄDZENIE  NR  0050.298.2018

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia  18 września 2018 r.

 

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,

położonej w miejscowości  Nogowczyce.

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie   gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121),  zarządzam , co następuje :

 

                                                                                         § 1

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną o numerze ewidencyjnym  186, o pow. 0,0158 ha, KW nr OP1S/00041017/9, jedn. rej. G.128.  przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową mieszaną, położoną w Nogowczycach przy ul. Lipowej. W/w nieruchomość nie jest obciążona prawem użytkowania wieczystego, służebności,  żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy skutkiem , której byłoby korzystanie z nieruchomości  przez inne osoby  oraz nie jest zadłużona i nie posiada żadnych zaległości finansowych.  Stanowi własność Gminy Ujazd, posiada  urządzoną  księgę wieczystą . 

§2

Sprzedaż  nastąpi w trybie  art.37 ust.1  ustawy o  gospodarce  nieruchomościami  na warunkach  określonych
w rozdziale 2 Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U z 2014r. poz. 1490)

§3

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Nogowczyce, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr XXIII/100/2004 z dnia 06.07.2004r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 57, poz. 1600, z dnia 28.08.2004r obowiązującą od dnia 11.09.2004r.  działka nr 186 położona jest na terenie oznaczonym symbolem: ”MM” – tereny  zabudowy mieszkaniowej mieszanej – podstawowe przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (funkcja dominująca) wraz z ogrodami.

§ 4

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w  wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej  załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości  poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl,  w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na  okres 21 dni .

§ 5

Osoby, którym w odniesieniu  do nieruchomości, wymienione  w wykazie,   służy  roszczenie w ich nabyciu  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                            

Zastępca Burmistrza

Katarzyna Tomczyk

 

PDFzałącznik do zarządzenia.pdf (434,00KB)
 

Wersja XML