Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi gminnej nr 105784 O ul. Bazaltowa i Krzemowa w m. Ujazd-Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Budowa drogi gminnej nr 105784 O ul. Bazaltowa i Krzemowa w m. Ujazd

Gmina Ujazd w okresie od 02.2018 r. do 10.2018 r. zrealizowała inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej nr 105784 O ul. Bazaltowa i Krzemowa w m. Ujazd” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wartość całkowita projektu wyniosła 869.737,89 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Gminie Ujazd przyznano dotację celową w wysokości 434.868,94 zł, co stanowi 50 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Zadanie polegało na budowie drogi gminnej nr 105784 O ul. Bazaltowa i Krzemowa na nowym, rozwijającym się Osiedlu Piaski w miejscowości Ujazd. Przed zrealizowaniem zadania całą długość drogi tworzył pas drogowy o szerokości 10,00 m., o nawierzchni gruntowej i odwodnieniu powierzchniowym. Drogę gminną nr 105784 O tworzą dwie ulice - Bazaltowa (odcinek 1) i Krzemowa (odcinek 2). Na całej długości drogi wykonano jezdnię o szerokości 5,0 m z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2%. Cała długość drogi wynosi 817 m(4.445,74m20, w tym odcinek 1- 589 m (3.180,88m2) i odcinek 2 - 228 m (1.264,86m2). Na części odcinka 1 wykonano chodnik o szerokości 2,0 m, ze spadkiem 1,5% w kierunku jezdni. Długość chodnika wyniosła 445 m, pow. 899,43 m2, z czego 220 m stanowi ciąg pieszo-rowerowy. Na pozostałej długości powstały pobocza ziemne o szerokości 1,0 m. Całkowita powierzchnia poboczy wynosi 1.331,25 m2 - odcinek nr 1 - 899,43 m2, odcinek 2 - 451,0 m2.  Aby ułatwić manewry zaprojektowano i wykonano 3 place do zawracania. Dla zadania wykonano także sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z projektowanych dróg do istniejącej kanalizacji deszczowej - miejsca włączenia: studzienki rewizyjne w ul. Bursztynowej i ul. Chrobrego. Na odcinku kanalizacji wody opadowe ujmowane są poprzez wpusty deszczowe uliczne. Łączna pow. kanalizacji deszczowej wynosi 563 m, z czego odcinek nr 1 to 406 m (8 studni kanalizacyjnych i 15 kratek ciekowych) a odcinek nr 2 to 157 m ( 3 studnie kanalizacyjne i 5 kratek ściekowych).  W wyniku realizacji inwestycji powstało 5 nowych skrzyżowań: 2 skrzyżowania na odcinku nr 1. ul. Bazaltowa, skrzyżowanie ul. Bazaltowej z drogą powiatową nr 1458 O Ujazd - Kędzierzyn - Koźle, skrzyżowanie ul. Bazaltowej z drogą gminną nr 105782 O ul. Bursztynowa i skrzyżowanie na odcinku nr 2 ul. Bazaltowa z drogą gminną nr 105782 O ul. Bursztynowa. Na ul. Bazaltowej powstał także przystanek autobusowy wyposażony w peron.

Wersja XML