Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wydanej decyzji

RG.6220.6.2018                                                                          Ujazd, dnia 28 luty 2019 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.6.2018 z dnia 28 luty 2019 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2019 r. na wniosek z dnia 03.10.2018 roku Pani Klaudii Kurowskiej wydana została decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa zakładu obróbki drutu  na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefa Gliwicka, Kompleks Ujazd C i D”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.

                                                                                             

Okres publikacji: od 28-02-2019 r.  do 14-03-2019 r.  

 

                                                                                              Zastępca Burmistrza Ujazdu

                                                                                               (-) Katarzyna Tomczyk

Wersja XML