Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Olszowa

Ujazd, dnia 2 kwietnia 2019 r.

RG.6721.2.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część wsi Olszowa

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm. z 2019 r. poz. 60 i 235) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały nr XLIV.275.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Olszowa.

Obszar objęty planem obejmuje dwa fragmenty terenu położone w granicach obrębu ewidencyjnego wsi Olszowa, zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1 i nr 2 do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach pracy urzędu, a także drogą elektroniczną na adres  e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom

Wersja XML