Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2019

BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w formie bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492) oraz Uchwały nr XXXIII.196.2017  Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 § 2

  1. Wykaz o których mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ujazd.pl).
  2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie ich w gablocie   ogłoszeniowej w danej miejscowości oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                                          (-) Hubert Ibrom

 

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- zał.1.pdf
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- zał.2.pdf
 

 

Wersja XML