Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie stron o zawieszeniu postępowania

RG.6220.5.2019                                                                        Ujazd, dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

 

Zawiadomienie

 stron o zawieszeniu postępowania

 

Zawiadamiam, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie obory o łącznej obsadzie do 100,00 DJP” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 36, 40 i 41 w miejscowości Klucz wszczętego na wniosek  Pana Kamila Błaszczyk

wydał

postanowienie nr RG.6220.5.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory o łącznej obsadzie do 100,00 DJP” w miejscowości Klucz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

               

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym stadium.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 OOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 KPA. Zgodnie zaś art. 49 KPA zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                              (-) Monika Jastrzembska

Wersja XML