Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

 

 

Informujemy, że Urząd Miejski w Ujeździe zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii  rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Rolnicy z terenu gminy Ujazd zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej: siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu Big Bag powinni złożyć swój wniosek o udział w programie do dnia 22 listopada 2019 r. Planowany termin realizacji zadania to rok 2020.

Wnioski będą przyjmowane Urzędzie Miejskim w Ujeździe mieszczącym się w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19. Wniosek może zostać przesłany w sposób tradycyjny na adres Urzędu Miejskiego w Ujeździe. Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w składnym przez Gminę wniosku.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Ujazd dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

W przypadku rezygnacji  z zadania. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Miejskiego  w Ujeździe.

Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.

Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z przepisami: z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji(UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowanie Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym(Dz. Urz. UEL 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn, zm: Dz. Urz. UE L i 51 z dnia 22.02.2019, str.1) lub rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352,24.12.2013, str. 1).

Szczegółowe informacje udzielane są pod numer telefonu tel.77 404 87 54

- wniosek -DOCXUjazd1wniosek folia.docx
- RODO - DOCXRODO.docx
 

Wersja XML