Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa i ul. Wiejskiej w Olszowej

Gmina Ujazd w okresie od 07.2019 r. do 11.2019 r. zrealizowała inwestycję pn. „Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa i ul. Wiejskiej w Olszowej” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość całkowita projektu wyniosła 556.452,00 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie i aneksem do umowy Gminie Ujazd przyznano dotację celową w wysokości 278.226,00 zł, co stanowi 50 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Zadanie obejmowało 2 odcinki. 1- Budowa drogi ul. Zapłotnej - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną ul. Szkolną - km 0+000 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Wiejską - km 0+646,50. W zaokrągleniu do pełnych metrów budowa drogi obejmowała odcinek o długości 647m. Na całej długości ul. Zapłotnej, wykonano jezdnię z masy asfaltobetonowej o szerokości jezdni 4,50m (2 pasy ruchu po 2,25m), na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego, z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem kamiennym o szerokości 0,50m o długości 2x647 m., za utwardzonymi kruszywem poboczami pobocza ziemne, łączna szerokość poboczy 0,75m. Przekrój poprzeczny jezdni na odcinkach prostych dwustronny o spadku 2% a na łukach poziomych jednostronny. Odcinek 2- Przebudowa obejmowała ulicę Wiejską. Odcinek rozpoczyna się za skrzyżowaniem z drogą powiatową Ujazd - Zimna Wódka - Olszowa – km 0+000 a kończy na skrzyżowaniu z drogą gminną ul. Zapłotna - km 0+165. Na ulicy wykonano jezdnię z masy asfaltobetonowej o szerokościach 5,00m. Spadki poprzeczne jezdni jedno lub dwustronne 2%. Istniejące krawężniki betonowe, ścieki przykrawężnikowe i chodnik z kostki betonowej zostały rozebrane, a następnie ustawione zostały nowe krawężniki betonowe najazdowe, ścieki z trzech rzędów kostki betonowej, a za krawężnikiem chodnik o długości 71m. Pobocza utwardzone kruszywem kamiennym na długości lewa strona 80m, prawa strona 165 m. Na obu odcinkach dróg istnieje odwodnienie powierzchniowe. W ramach inwestycji wybudowane zostały 3 skrzyżowania i ustawione zostało oznakowanie oraz dwie tablice informacyjne.

Wersja XML