Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RG.6236.1.2020

RG.6236.1.2020                                                                                        Ujazd, dnia 11.02.2020 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. u. z 2019 r., poz. 701 ze zmianami),

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu w dniu 11 lutego 2020 r. z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki ewidencyjnej numer 245/5 obręb Olszowa oraz nakazania uprzątnięcia przedmiotowej działki.

W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony tego postępowania wynikające z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy zawiadomienia w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona zobowiązana jest zawiadomić tut. urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone.

 

 

                                                                                                                             Z up. Burmistrza

                                                                                                                            (-) Katarzyna Tomczyk

 

 

 

 

Wersja XML