Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wydanej zmianie decyzji Nr Rg.6220.7.2017 z dnia 4 czerwca 2018 roku

RG.6220.7.2017                                                                         Ujazd, dnia 8 kwiecień 2020r. 

 

I N F O R M A C J A

o wydanej zmianie decyzji Nr RG.6220.7.2017 z dnia 4 czerwca 2018 roku

 

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 8 kwietnia 2020 r. na wniosek z dnia 25.03.2020 r. Pana Leszka Lipskiego – pełnomocnika TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna wydana została zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV oraz dwutorowej linii 110 kV długości 1,8 km w m. Olszowa gm. Ujazd”.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.                                                                                             

Okres publikacji: od 08-04-2020 r.  do 22-04-2020 r.  

 

                                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                                          (-) Katarzyna Tomczyk

Wersja XML