Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Ujazd

INWENATRYZACJA PRZYRODNICZA GMINY UJAZD

Celem inwentaryzacji przyrodniczej jest zweryfikowanie wartości przyrodniczej obszaru z określeniem cennych i chronionych siedlisk roślin i zwierząt oraz opisanie powiązań przyrodniczych i ekosystemów występujących na terenie gminy Ujazd. Celem drugorzędnym jest zebranie informacji o zasobach przyrodniczych gminy w jednym kompleksowym dokumencie wykorzystywanym dla potrzeb ochrony przyrody i planowania przestrzennego. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Ujazd ma również na celu przedstawienie oceny stanu i funkcjonowania środowiska, w zakresie m.in. jego odporności na degradację i zdolności do regeneracji, oceny stanu i użytkowania zasobów przyrodniczych, oceny zachowania walorów przyrodniczych oraz charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku.

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy stanowi ważny element w kształtowaniu lokalnego systemu przyrodniczego, zapewniając zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. Prawidłowa ocena stanu przyrody i jej zasobów przekłada się w sposób bezpośredni na zagospodarowanie obszaru gminy z zachowaniem jej unikalnych walorów przyrodniczych, powiązań ekosystemalnych, ciągłości procesów ekologicznych i warunków do prawidłowego rozwoju roślin i zwierząt. Inwentaryzacja przyrodnicza syntetyzuje wiedzę o bioróżnorodności danego obszaru wyznaczając jednocześnie kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego minimalizujące negatywne oddziaływania na świat fauny i flory.

Najważniejszym etapem prac inwentaryzacyjnych jest elementarne rozpoznanie całych ekosystemów w terenie. Prace terenowe pozwalają ustalić aktualny stan przyrody badanego obszaru. Dopiero takie rozpoznanie terenowe w połączeniu z wcześniejszymi danymi na temat badanego obszaru (historyczne, publikowane, niepublikowane, istniejące wcześniej opracowania itp.) powinno być podstawą dalszych działań, którymi najczęściej jest waloryzacja przyrodnicza, czyli przyporządkowanie poszczególnym fragmentom badanego obszaru różnych kategorii (rang, walorów) w zależności od wartości przyrodniczej. Należy zaznaczyć, że brak elementarnego rozpoznania przyrodniczego jest niejednokrotnie przyczyną konfliktów dotyczących lokalizacji przedsięwzięć lub planowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego.

„Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Ujazd” została przygotowana na podstawie dostępnych (aktualnych) danych literaturowych (czasami danych historycznych) pochodzących z ogólnodostępnych baz danych, publikacji naukowych i opracowań branżowych. Dodatkowo wyniki inwentaryzacji zostały uzupełnione o dane zebrane podczas prac terenowych i obserwacji prowadzonych w poszczególnych okresach fenologicznych od marca 2019r. do marca 2020r. 

PDFInwentaryzacja przyrodnicza gminy Ujazd.pdf

Poznaj bioróżnorodność partnera projektu – Gminy Kędzierzyn-Koźle:
https://kedzierzynkozle.pl/pl/strona/planty-kozielskie-interaktywna-sciezka-przyrodniczo-edukacyjna

Wersja XML