Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RG.6236.6.2020

RG.6236.6.2020                                                                                        Ujazd, dnia 09.06.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zmianami),

z a w i a d a m i a m

że dnia 09 czerwiec 2020 r. z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki nr 211 obręb Balcarzowice w miejscowości Balcarzowice, gmina Ujazd będącej własnością osoby fizycznej.

            Z informacji uzyskanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu wynika, iż na terenie przedmiotowej działki gromadzone są odpady.

W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony tego postępowania wynikające z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy zawiadomienia w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona zobowiązana jest zawiadomić tut. urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone.

Na podstawie art. 79 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2020 roku, o godz. 8:00 na działce nr 211 w miejscowości Balcarzowice, Gmina Ujazd zostanie przeprowadzona kontrola, w związku z obowiązkiem usunięcia z ww. działki znajdujących się tam odpadów.

 

                                                                       Burmistrz Ujazdu

                                                                        (-) Hubert Ibrom

 

Wersja XML