Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje Społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Czysty Region"

Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region”

ogłasza konsultacje społeczne w sprawie

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”

(27.08.2020r. – 09.09.2020r.)

 

Termin:

27.08.2020r. – 09.09.2020r.

Przedmiot: 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt aktu prawa miejscowego:

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu tzw. Regulamin (plik do pobrania poniżej).

Cel:

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaistniała konieczność dostosowania uchwały Związku do nowych regulacji prawnych. Konsultacje mają na celu zebranie opinii od wszystkich zainteresowanych, uwag oraz propozycji zmian do ww. projektu i będą prowadzone w terminie od 27 sierpnia do 9 września 2020 r.

Zgłaszanie uwag i opinii:

Uwagi i opinie należy składać na formularzu konsultacyjnym, który można pobrać z naszej strony internetowej (plik do pobrania poniżej).

Wypełniony formularz należy przesłać:

  1. pocztą tradycyjną na adres Związku Międzygminnego „Czysty Region”, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, lub
  2. pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@czystyregion.pl

- w terminie od 27 sierpnia do 9 września 2020 r., o zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Dodatkowe informacje dotyczące dokumentu:

Konieczność zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” związana jest przede wszystkim ze zmianami wprowadzonymi znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2019r., gdzie w myśl art. 11 ustawy nowelizującej uchwały wydane na podstawie art. 4, art. 6l, 6n, 6r ust. 3 i 4 utracą moc w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli 05.09.2020r. Jednocześnie w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 terminy o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku zostały wydłużone do dnia 31.12.2020r.

Potrzeba uchwalenia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku wynika z konieczności określenia nowych wymagań, skorygowania i doprecyzowania dotychczasowych regulacji i dostosowania regulaminu do planowanych zmian w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Projekt uchwały uwzględnia następujące regulacje:

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie umieszczona na stronie internetowej ZM „Czysty Region” nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

 

Wersja XML