Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA UJAZDU

o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Zimna Wódka i część wsi Sieroniowice”

                                                                                      

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu uchwały Nr XXII.169.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Zimna Wódka i część wsi Sieroniowice.

Z treścią planu miejscowego oraz podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul.Sławięcicka 19, pok. nr 11, w godzinach pracy urzędu.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 23 października 2020 r. poz. 2846 i weszła w życie w dniu 6 listopada 2020 r. Uchwała obowiązuje łącznie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego nr IN.I.743.43.2020.KD z dnia 27 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2939 z dnia 2 listopada 2020 r.)

 

BURMISTRZ UJAZDU

Wersja XML