Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach przetargu - 513/1, Ujazd

Informacja o wyniku  przetargu

Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

podaje do publicznej wiadomości

iż dnia 20 maja 2021 r. na Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe  przy ul. Sławięcickiej 19
przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o nr ewid. 513/1 położonej w Ujeździe o  powierzchni 0,0036 ha,  
KW nr OP1S/00025497/9.

 

Właścicielem nieruchomości  do tej pory była  Gmina Ujazd.

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr IV.29.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, działka o nr ew. 513/1, obręb Ujazd, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem : 7MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej. Ponadto, w/w działka znajduje się w granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego miasta Ujazd – wpisanego do rejestru zabytków. Działka 513/1, obręb Ujazd znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości  netto do I przetargu wynosiła   3.000,00 zł   + 23% VAT.

W terminie wpłacono jedno wadium. Do przetargu przystąpiły jedna zainteresowana Strona, która przedłożyła dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.   

 

Cena osiągnięta w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż w/w nieruchomości wyniosła 3.050,00 zł netto + 23 % VAT = 3.751,50  zł brutto.

 

Na nabywcę nieruchomości  ustalono :

Mirela i Robert Haberla

 

 

 

BURMISTRZ UJAZDU
Hubert Ibrom

 

 

Ujazd, dnia 21 maja 2021r.

Wersja XML