Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach przetargu - 2395, Ujazd

Informacja o wyniku  przetargu

Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

podaje do publicznej wiadomości

iż dnia 20 maja 2021 r. na Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe  przy ul. Sławięcickiej 19
przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o nr ewid. 2395 położonej w Ujeździe o  powierzchni 0,2332 ha,  
KW nr OP1S/00040196/0.

 

Właścicielem nieruchomości  do tej pory była  Gmina Ujazd.

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe 
nr IV.29.2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, działka o nr ew. 2395, obręb Ujazd, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem : 15R – tereny rolnicze. Wartość działki została ustalona  w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez biegłego  d/s szacowania nieruchomości.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości  netto do I przetargu wynosiła   10.500,00 zł   + 23% VAT.

W terminie wpłacono dwa wadia. Do przetargu przystąpiły  dwie zainteresowane Strony, które przedłożyły dowody tożsamości oraz dowody wpłaty wadium.   

 

Cena osiągnięta w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż w/w nieruchomości wyniosła 10.620,00 zł netto + 23 % VAT = 13.062,60  zł brutto.

 

 

Na nabywcę nieruchomości  ustalono :

KUBZDA ROBERT AUTO KOMPLEX

 

 

 

BURMISTRZ UJAZDU
Hubert Ibrom

 

 

Ujazd, dnia 21 maja 2021r.

 

Wersja XML