Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach przetargu - 2217/9, Ujazd

Informacja o wyniku  przetargu

Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

podaje do publicznej wiadomości

iż dnia 24 maja 2021 r. na Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe  przy ul. Sławięcickiej 19
przeprowadzono I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o nr ewid. 2217/9 położonej w Ujeździe o  powierzchni 0,0080 ha,  
KW nr OP1S/00041847/6.

 

Właścicielem nieruchomości  do tej pory była  Gmina Ujazd.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski
w Ujeździe uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w  Ujeździe  Nr XVIII.93.2012
z dnia 26 kwietnia 2012r działka 2217/9, obręb Ujazd – położone są na terenie oznaczonym symbolem 18 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka ta nie znajduje się na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości  netto do I przetargu wynosiła   5.800,00 zł   + 23% VAT.

W terminie wpłacono jedno wadium. Do przetargu przystąpiły jedna zainteresowana Strona, która spełniła niezbędne wymagania  tj. wpłacone wadium, termin wpłacenia wadium, własność nieruchomości sąsiedniej, zgłoszenie udziału.                                                                                                      

  

 

Cena osiągnięta w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż w/w nieruchomości wyniosła 5.800,00 zł netto + 23 % VAT = 7.207,80  zł brutto.

 

 

Na nabywcę nieruchomości  ustalono :

Stanisława i Euzebiusz Dziwińscy

 

BURMISTRZ UJAZDU
Hubert Ibrom

 

Ujazd, dnia 25 maja 2021r.

Wersja XML