Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ROLNICY - "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”

Informujemy, że Urząd Miejski w Ujeździe zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Rolnicy z terenu gminy Ujazd zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej: siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu Big Bag powinni złożyć swój wniosek o udział
w programie do dnia 27 sierpnia 2021 r. Planowany termin realizacji zadania
to II kwartał 2022 rok.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Ujeździe mieszczącym się w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19. Wniosek może zostać przesłany w sposób tradycyjny na adres Urzędu Miejskiego w Ujeździe, drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym bądź złożony
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w składanym przez Gminę wniosku.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Ujazd dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego
być podstawą do roszczeń.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Program NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.

Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z przepisami:
z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013
z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9 z późn. Zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minims (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 77 404 87 54.

Dokumenty do pobrania:

DOCwniosek folie rolnicze.doc

DOCoswiadczenie-o-otrzymaniu-nie-otrzymaniu-pomocy-de-minimis (1).doc

 

Wersja XML