Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu z dnia 24.11.2021 r. działka 2396 w Ujeździe

Informacja o wyniku  przetargu

 

Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

podaje do publicznej wiadomości

iż dnia 24 listopada 2021 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, II piętro, przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako 2396 o powierzchni 0,1155 ha KW nr OP1S/00006553/1, położonej  w  Ujeździe.

Właścicielem nieruchomości do tej pory była  Gmina Ujazd.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XVIII.93.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 28  poz. 782 z dnia 28 maja 2012 r. obowiązującą
od 28.06.2012 r., działka nr 2396 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza  nieruchomości  netto w drugim przetargu wynosiła 90 000,00 zł  + 23% VAT.

W terminie wpłacono jedno wadium. Do przetargu przystąpiła jedna zainteresowana strona, która przedłożyła dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.   

Cena osiągnięta w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż w/w nieruchomości wyniosła 90 950,00 zł netto + 23 % VAT = 111 868,50  zł brutto.

Na nabywcę nieruchomości  ustalono:

Barbarę Matusewicz

 

Ujazd, dnia 02 grudnia 2021 r.

 

                                                                                   Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom

Wersja XML