Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd

ZARZĄDZENIE NR 0050.295.2021
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 14 grudnia 2021 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie  przetargu ustnego ograniczonego,

położonych na terenie Gminy Ujazd


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), zarządzam co następuje:
§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego niżej wymienione nieruchomości gruntowe niezabudowane:

1. działka nr 2217/5  obręb Ujazd o powierzchni 0,0083 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00041847/6,

2. działka nr 2217/7 obręb Ujazd o powierzchni 0,0083 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00041847/6,

3. działka nr 2217/10 obręb Ujazd o powierzchni 0,0058 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1S/00041847/6,

§ 2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

§ 3. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronach internetowych www.ujazd.pl i www.bip.ujazd.pl także w prasie  lokalnej oraz wywyższenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.

§ 4. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem.

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom

- załącznik do zarządzenia - wykaz nieruchomości - PDFwykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.pdf

Wersja XML