Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU "PROJEKTU PLANU URZĄDZENIA LASU"

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznej wiadomości:
„Projektu Planu Urządzenia Lasu”
 
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od 22 grudnia 2021 roku do 11 stycznia 2022 roku w siedzibie Nadleśnictwa oraz RDLP w Katowicach (w Wydziale Urządzania Lasu) zostanie wyłożony do konsultacji społecznych projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Strzelce Opolskie na lata 2022-2031 opracowywanego wg stanu na 01.01.2022 r.
 
Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału społecznego w przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) oraz treścią wytycznych zawartych w Instrukcji Urządzania Lasu wprowadzonej Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu.
 
W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość przesyłania w formie pisemnej wniosków do w/w opracowania. Wystąpienia 
w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 11 stycznia 2022 roku na adres: 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, 
ul. św. Huberta 43/45,
40-543 Katowice.
Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
 
W dniu 29.12.2021 r. pełniony będzie „dyżur leśnika”, gdzie w godzinach od 7.00 do 15.00 siedzibie Nadleśnictwa zainteresowane osoby nie potrafiące odczytać opisów taksacyjnych oraz wskazówek gospodarczych będą mogły przyjść w celu uzyskania informacji co one oznaczają.
 
Dokumenty do konsultacji społecznych projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone na stronie internetowej BIP tut. RDLP: https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-katowicach/nadlesnictwo-strzelce-opolskie7 Dokumenty te są również do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa oraz w siedzibie RDLP w Katowicach (Wydział Urządzania Lasu).
 
 
p.o. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach 
Damian Sieber
Wersja XML