Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.298.2021 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 0050.298.2021
Burmistrza Ujazdu

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw  lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 oraz z 2021 r. poz. 11 i 1243) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XVIII/95/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2016 - 2021 oraz uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXIV.133.2021 z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2016-2021 zarządzam co następuje:

§ 1. Stawka bazowa czynszu za lokale mieszkalne pozostające w mieszkaniowym zasobie Gminy Ujazd wynosi 4,42 zł/m2 powierzchni użytkowej.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.270.2018 z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom

Wersja XML