Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO CZYSTY REGION

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy o najważniejszych zmianach w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.01.2022
Nieruchomości zamieszkałe
I.
Zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie Uchwały Nr LXXIX/15/2021 z dnia 29 września 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” dokonało zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczane zostaną poprzez Pocztę Polską (właściciele nieruchomości zamieszkałych) oraz poprzez ePauap (nieruchomości niezamieszkałe - instytucje). Doręczenia będą się odbywały w miesiącu grudniu 2021r.
Termin płatności oraz indywidualny numer konta do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.
Zmiana wysokości opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji – opłata w podanej wysokości obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) lub kolejnej zmiany stawki.
Formularze deklaracji obowiązujące od 01.01.2022 znajdują się na stronie Związku, ponadto formularze w formie papierowej zostały już doręczone do Państwa Urzędów. Proszę o zastosowanie nowych formularzy dla zmian dokonywanych od stycznia 2022.
Od 1 stycznia 2022 r.  stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosić będzie:
• 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej zajmowanej przez nie więcej niż 4 osoby,
• 21,50 zł miesięcznie od 5 osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w  lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej,
• 15,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej.
1 osoba – 27,00 zł, 2 osoby – 54,00 zł, 3 osoby – 81,00 zł,  4 osoby – 108,00 zł, 5 osób – 129,50 zł, 6 osób – 145,00 zł, 7 osób – 160,50 zł, 8 osób – 176,00 zł, 9 osób – 191,50 zł, 10 osób – 207,00 zł, 
kolejne wyliczane jako suma stawki 15,50 zł dla każdej  kolejnej dodatkowej osoby
Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość - pozostaje bez zmian.
Ponadto zmieniają się także zasady dotyczące naruszenia ustalonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku standardów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  W przypadku stwierdzenia braku prawidłowej segregacji odpadów, w drodze decyzji nałożona zostanie opłata podwyższona, stanowiąca dwukrotność opłaty podstawowej.
Zgodnie z art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  właściciel nieruchomości wobec, którego została wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany stawki opłaty jest zobowiązany do złożenia deklaracji.
 
Nieruchomości niezamieszkałe
Od 1 stycznia 2022 r.  stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosić będzie:
 
  Pojemność pojemnika
 
Frakcja odpadu komunalnego                                  120l         240l           660l               1.100l
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 23,00 zł     46,00 zł   127,00 zł      211,00 zł
 
Metale i tworzywa sztuczne                                    10,00 zł      20,00 zł         -              90,00 zł
 
Papier                                                                       7,00 zł      14,00 zł         -               65,00 zł
 
Szkło                                                                         6,00 zł      12,00 zł    34,00 zł        54,00 zł
 
Bioodpady                                                               18,00 zł      36,00 zł          -           164,00 zł
 
Popiół                                                                        9,00 zł      18,00 zł          -             83,00 zł
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo również na stronie internetowej: www.czystyregion.pl
Wersja XML