Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O Gminie

Gmina Ujazd położona jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, na terenie powiatu strzeleckiego. Zajmuje powierzchnię 84 km2, co stanowi 0,89 % ogólnej powierzchni województwa opolskiego.

Mieszka w niej 6131* mieszkańców, w tym miasto Ujazd zamieszkuje 1707 mieszkańców. Jest jedną z pięciu gmin w województwie opolskim która ma dodatni przyrost naturalny.

Od północy graniczy z gminą Strzelce Opolskie, od zachodu z gminą Leśnica, od południa i południowego zachodu z gminą Kędzierzyn Koźle, a od wschodu z przynależącymi do województwa śląskiego gminami Toszek i Rudziniec.

Sieć osadniczą gminy tworzy 13 miejscowości, w tym: miasto Ujazd oraz 9 wsi: Olszowa, Klucz, Zimna Wódka, Sieroniowice, Balcarzowice, Nogowczyce, Jaryszów, Stary Ujazd i Niezdrowice, a także 3 osady: Janków, Komorniki i Księży Las. Dodatkowo wyznaczonych zostało 9 jednostek osadniczych będących przysiółkami lub stanowiących części miasta Ujazd, w tym: Buczki, Ferdynand, Grzeboszowice, Kolonia Jaryszów, Kopanina, Wesołów, Wydzierów, osiedle Goj oraz Dziedzinka.

Gmina ma charakter miejsko-wiejski, a jej siedzibą jest miasto Ujazd. Jako jednostki pomocnicze wyznaczonych zostało 9 sołectw, których granice stanowią jednocześnie granice obrębów ewidencyjnych.

Istotnym elementem mającym wpływ na prowadzenie polityki rozwoju gminy jest jej przynależność do Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (K-S SOF). Obszar ten został ustanowiony dobrowolnie przez sąsiadujące gminy i powiaty i przyjął postać partnerskiego i efektywnego współdziałania wszystkich podmiotów rozwoju – zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Jego jednostką centralną jest miasto Kędzierzyn-Koźle. Celem powołania K-S SOF jest zwiększenie elastyczności rynków pracy i uniezależnienie ich od bieżącej koniunktury gospodarczej, a także poprawa atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkania, a podstawowym kierunkiem działań dotyczących obszarów funkcjonalnych jest rozwijanie kultury współpracy jednostek samorządu.

Mapka.png

Gmina Ujazd skomunikowana jest z otoczeniem w dobrym stopniu, ponieważ przebiegają na jej terenie drogi kołowe różnych klas zapewniające dostępność w przestrzeni lokalnej, regionalnej i krajowej. Ciągiem komunikacyjnym o najwyższej klasie na terenie gminy, łączącym ją z przestrzenią kraju jest autostrada A4 wraz z dwoma węzłami komunikacyjnymi: ,,Olszowa’’ i ,,Nogowczyce’’. Ponadto przez gminę przebiegają dwie drogi krajowe (nr 88 i 40), droga wojewódzka nr 426 oraz 10 dróg powiatowych. Sieć komunikacyjną uzupełniają drogi gminne, które zapewniają dostępność w wymiarze lokalnym.

Mapka 2.png

Bliskie położenie gminy względem Kędzierzyna-Koźle, Strzelec Opolskich oraz miast Górnego Śląska dodatkowo umożliwia korzystanie z warunków komunikacyjnych tych ośrodków. Stanowią one istotne na mapie regionu węzły drogowe i kolejowe.

Na przestrzeni ostatnich lat odnotowany został znaczący wzrost rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy, co wpływa na zmianę charakteru gminy z wiejskiego na przemysłową. Na dzień 31 grudnia 2021 roku aktywnych i wpisanych do bazy CEDiG było około 500* podmiotów gospodarczych. 

Główne sektory rozwoju to:

 

POTENCJAŁ LUDZKI :

Stopa bezrobocia w Powiecie Strzeleckim : 5,2%

Średnia płaca w Powiecie Strzeleckim :  4049 zł brutto 

Szkoły wyższe : Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Politechnika Śląska

Szkoły ponadgimnazjalne : Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Opolskich


WYKAZ FIRM OKOŁOBIZNESOWYCH :

Opolska Izba Gospodarcza 

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu

Kancelaria Notarialna Aneta Przybyłek, Barbara Zabielska, Igor Zabielski S.C. w Strzelcach Opolskich

WEEGREE (agencja zatrudnienia)

Nieruchomości Żurowska

Wersja XML