Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KRUS Informuje: 14 emerytura, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, upadki

14 emerytura w KRUS wysokość i wypłata

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Od ostatnich terminów płatności świadczeń emerytalno-rentowych tj. od 25 sierpnia 2022 r. razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wypłatę tzw. „czternastej emerytury”. 
Kolejne wypłaty „czternastych emerytur” nastąpią we wrześniowych terminach płatności emerytur i rent tj. 10, 15 i 20 września 2022. 
W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone w październikowych terminach płatności. 

Jak ubiegać się o kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne?

„Czternastą emeryturę” Kasa wypłaci z urzędu. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków.
 „Czternasta emerytura” przysługuje osobom, które w dniu 24 sierpnia 2022 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

- jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza kwoty 4.188,44 zł.

W jakiej wysokości zostanie wypłacone kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne?

„Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości:

Dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł. 
Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe/suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie równe lub wyższe niż 4.188,44 zł, nie otrzyma „czternastej emerytury”. 
 „Czternasta emerytura” jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Poza składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty „czternastej emerytury” nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

Na podstawie materiału Biura Świadczeń Centrali KRUS
opracowała Iwona Porowska Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

 


Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2022r. poz. 1051) wprowadziła zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczące rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, które obowiązują  od dnia 1 marca 2019r.
Świadczenie to może zostać przyznane przez Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przysługuje ono osobom, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest traktowane tak samo jak ustalone prawo do emerytury lub renty. Oznacza to, że przyznanie prawa jest okolicznością powodującą ustanie ubezpieczenia społecznego rolników. 

Fakt przyznania tego świadczenia należy zgłosić, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji w przedmiotowej sprawie, w jednostce organizacyjnej Kasy, właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego- w celu podjęcia decyzji w sprawie ubezpieczenia.

Wprowadzone przepisy dają możliwość osobom pobierającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające objęcia ubezpieczeniem:

Wniosek o objęcie wyżej wymienionym/i  ubezpieczeniem/ubezpieczeniami  należy złożyć w jednostce organizacyjnej Kasy, właściwej dla miejsca prowadzenia działalności rolniczej.

Szczegółowych informacji w zakresie wysokości i terminu opłacania składek oraz obejmowania ubezpieczeniem osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia, udzielają jednostki organizacyjne KRUS. 
Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl 

opracowała Katarzyna Bunkiewicz Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu


Upadki - to największa grupa wypadków w rolnictwie

Niewielka zmiana nawyków pozwoli zapobiec zdarzeniom, które na długo mogą wyeliminować rolnika z pracy w gospodarstwie.

Większość zdarzeń wypadkowych w rolnictwie to upadki. W  poprzednim roku kalendarzowym  do Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu zgłoszono 84 wypadki z grupy upadek, co stanowiło 53,8% wszystkich zgłoszonych zdarzeń. 

W zależności od sytuacji, zdarzają się one zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w budynkach.

Opolski KRUS przypomina i zaleca:

 1. Upadek na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych to 19,9% wypadków.

  Aby uniknąć wypadków w tej grupie należy: usunąć z powierzchni podwórza wystające korzenie, zniwelować zagłębienia, oczyścisz obejście z leżących gałęzi, gruzu, pozostawionych narzędzi, odprowadzić wody opadowe do kanałów lub rowów melioracyjnych, zadbać o odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, pracę podejmować będąc wypoczętym oraz stosując przerwy regeneracyjne, ciężkie elementy przenosić przy pomocy dodatkowych urządzeń, a także korzystać z pomocy innych osób, śliskie miejsca posypywać popiołem, żwirem lub piaskiem.
   
 2. Upadek z wysokości (drabin, schodów poddaszy itp.) to 17,9% zdarzeń wypadkowych.

  Aby uniknąć wypadków w tej grupie należy: stosować drabiny tzw. bezpieczne, tj.:
  a) wykonane z mocnych podłużnic, których odległość jednej od drugiej wynosi minimum 0,3 m; 
  b) z mocnymi szczeblami, przymocowanymi do podłużnic w odstępach nie większych niż 0,3 m; 
  c) wyposażone w zabezpieczenia przed przechyleniem, odchyleniem do tyłu i poślizgiem: u góry – haki zaczepowe, u dołu – zakończenia gumowe lub ostre, dostosowane do podłoża; 
  d) wyposażone dodatkowo w uchwyty służące do przytrzymywania się w czasie wchodzenia i schodzenia;
  e) drabinę przystawną należy ustawić pod kątem nachylenia 65–75° względem podłoża tak, aby wystawała co najmniej 0,75 m nad powierzchnię, na którą się wchodzi,

  grunt pod drabiną musi być  równy i stabilny, z drabiny należy wchodzić i schodzić twarzą zwróconą do niej, trzymając się jednocześnie szczebli i poręczy, nie należy przenosić po drabinie ciężarów i niewygodnych do uchwycenia przedmiotów, schody i rampy należy wyposażyć w poręcze lub barierki, otwory w stropach i ścianach służące do zrzucania pasz i słomy, należy zabezpieczać balustradami składającymi się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i listew zaporowych o wysokości co najmniej 0,15 m licząc od poziomu stropu poddasza, włazy pionowe (ścienne) na strychy powinny posiadać uchwyty do zamocowania drabiny, ułatwiające bezpieczne wejście i zejście; należy również zamocować uchylną barierkę zabezpieczającą osobę pracującą.
   
 3. Upadek z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych to 9,6% wypadków.

  Aby uniknąć wypadków w tej grupie należy: przy wysiadaniu z ciągnika zawsze korzystać z drabinki i schodzić twarzą do ciągnika, dbać o czystość stopni schodów, zawsze korzystać z obuwia roboczego, które należy utrzymywać w czystości, wchodzenie i schodzenie z przyczep lub wozów niewyposażonych na stałe w drabinki lub stopnie powinno odbywać się przy użyciu drabiny przewożonej na przyczepie lub wozie.
   
 4. Upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych dotyczą 4,5% poszkodowanych.

  Aby uniknąć wypadków w tej grupie należy: w pomieszczeniach dla zwierząt zachować ład, czystość i porządek, zapewnić oświetlenie i  wentylację, wyznaczyć bezpieczne miejsca do przechowywania maszyn, urządzeń, narzędzi oraz odzieży ochronnej, do przeprowadzania zwierząt używać łańcuchów, linek i powrozów, w żadnym przypadku nie należy okręcać ich wokół dłoni, w przypadku konieczności wyprowadzenia zwierząt niebezpiecznych z miejsca, w którym one przebywają, wyprowadza się je pojedynczo i stosuje mocny uwiąz.
   
 5. Pozostałe upadki osób – w tym poza gospodarstwem rolnym, stanowią 1,3%.

  Aby uniknąć wypadków w tej grupie należy: Podczas prac remontowo-budowlanych stosować rusztowania lub podesty z barierkami o mocnej i stabilnej konstrukcji, w  wykopach, zwłaszcza głębokich i  wąskich, należy stosować zabezpieczenia przed osunięciem ziemi, a nad ich powierzchnią ustawiać barierki i taśmy ostrzegające, wykopy powinny być oznakowane, ciągniki kołowe pracujące na  pochyłościach powinny być wyposażone w  bezpieczne kabiny lub ramy ochronne, prace w gospodarstwie rolnym należy planować z wyprzedzeniem, by wyeliminować ich spiętrzenie i towarzyszący temu pośpiech, a także uwzględniać w czasie dnia pracy przerwy na odpoczynek oraz regularne spożywanie posiłków i napojów

Poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie.

Opolski Oddział KRUS zaprasza mieszkańców wsi do udziału w działaniach prewencyjnych, m.in. szkoleniach, pokazach, wystawach, konkursach, organizowanych systematycznie w każdym powiecie naszego województwa przez Placówki Terenowe Kasy, których celem jest propagowanie zasad bezpiecznej pracy i życia w gospodarstwie. 

Opracował: Andrzej Skrzipczyk Inspektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

Wersja XML