Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Związku Międzygminnego Czysty Region

Związek Międzygminny "Czysty Region" Zawiadamia

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy

UJAZD, na których nie zamieszkują mieszkańcy

 

Na podstawie art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.), Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” zawiadamia:

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w Uchwale Nr LXXIV/19/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz uchylenia uchwały Nr LII/63/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gminy – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”, położonych na terenie gminy Ujazd  o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz zawarcia umów z wyłonionym wykonawcą  na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w terminie 60 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej, mają możliwość złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”.

 

 W pisemnym oświadczeniu (załączono odpowiednio druk), właściciel nieruchomości ma obowiązek wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

 

Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

 

Zawiadomienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 października 2022 roku.

Z upoważnienia Zarządu

Związku Międzygminnego "Czysty Region"

Ewa Dudzińska

Dyrektor Finansowy - Główny Księgowy

 

PDFZawiadomienie.pdf (281,78KB)

PDFDRUK_Oświadczenie o wyłączeniu z systemu załącznik do zawiadomienia dla niezamieszkaych 12.10.2022.pdf (190,33KB)
 

Wersja XML