Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Niezdrowicach na potrzeby społeczno kulturalne wsi

W 2000 roku grupa mieszkańców Niezdrowic, przy udziale i osobistym zaangażowaniu moderatora programu Odnowa Wsi, Urzędu Marszałkowskiego w Opolu pana Marcina Puszcza, założyła Stowarzyszenie Odbudowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice, na potrzeby udziału wsi w tymże programie, jednym z pierwszych problemów stało się zakończenie przerwanego na początku lat 90-tych remontu budynku szkolnego. Pod koniec sierpnia 2000 roku skierowano pismo do Zarządu Gminy Ujazd z pytaniem o zamierzenia Zarządu Gminy dotyczącymi budynku szkolnego, deklarując jednocześnie opracowanie planu zagospodarowania tego obiektu.
W odpowiedzi otrzymanej już w Wrześniu tegoż roku 2000 Zarząd Miasta i Gminy Ujazd wskazał, aby Stowarzyszenie opracowało i przedstawiło do akceptacji plan zagospodarowania. Na początku drugiej dekady października został opracowany i przedstawiony Zarządowi Gminy, plan zagospodarowania budynku na potrzeby mieszkańców Niezdrowic. Plan przewidywał przeznaczenie pomieszczeń dla potrzeb Przedszkola, OSP Niezdrowice, Stowarzyszenia Odnowy i Rozbudowy Wsi Niezdrowice, KGW, DFK, LZS, oraz 2-ch pomieszczeń na cele o charakterze hotelowym.

W listopadzie 2000r. odbyło się spotkanie Zarządu Gminy Ujazd z Zarządem Stowarzyszenia w celu wyjaśnienia spraw dotyczących celów i zasadności remontu tego budynku. Dopiero w lutym 2002 r. Stowarzyszenie poinformowano o konieczności przeprowadzenia ekspertyzy budynku, przed podjęciem dalszych decyzji przesądzających jego losy. W połowie roku 2002 zostały opracowane i przedstawione do rozpatrzenia trzy koncepcje remontu i modernizacji budynku. Na wspólnym spotkaniu przedstawicieli Samorządu Wiejskiego, Stowarzyszenia i Burmistrza Ujazdu z projektantami wybrano jeden z projektów (najtańszy) do realizacji.

Upłynęły kolejne 2 lata i z końcem 2004 roku zadanie pod nazwą „Adaptacja budynku po byłej szkole na cele społeczno-kulturalne wsi” umieszczono w planie Budżetu Gminy na 2005 r. W tym też roku rozpoczęte zostały działania zmierzające do realizacji tego projektu, występując do Marszałka Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Natomiast roboty remontowo-adaptacyjne rozpoczęto z początkiem 2006 r., których efektem jest oddany do użytku obiekt.

Projekt  "Adaptacja istniejącego budynku szkoły podstawowej na cele kulturalno-społeczne wsi Niezdrowice" był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".
 
 
Kwota dotacji Unii Europejskiej: 450 000,00 zł
Kwota środków własnych Gminy Ujazd: około 1 000 000,00 zł
 


Fotogaleria (kliknij zdjęcie, aby powiększyć):

Przed remontem:

 

 

Po remoncie:

 

 

Wersja XML