Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Gminnego Systemu Powiadamiania SMS

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW

„GMINNY SYSTEM POWIADAMIANIA SMS”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach systemu „Gminny System Powiadamiania SMS” (zwanych dalej "Usługą").
 2. Usługodawcą jest Gmina Ujazd z siedzibą przy ul. Sławięcickiej 19 w Ujeździe zwany dalej "Usługodawcą".
 3. Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację w systemie „Gminny System Powiadamiania SMS” wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę jest odbiorcą Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem").
 4. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2 Zasady korzystania z Usługi

 1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie „Gminny System Powiadamiania SMS”.
 2. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym „Gminny System Powiadamiania SMS” on-line przez wypełnienie dostępnego na stronie www.ujazd.pl formularza, lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19 poprzez pisemne wypełnienie formularza.
 3. Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usługi dokonując prawidłowego wyrejestrowania się z systemu „Gminny System Powiadamiania SMS”.
 4. Prawidłowe wyrejestrowanie się z systemu „Gminny System Powiadamiania SMS” polega na wypełnieniu dostępnego na stronie www.ujazd.pl forluarza zaznaczając opcję Wyrejestrowanie z usługi lub osobiste wyrejestrowanie w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z systemu „Gminny System Powiadamiania SMS”, a następnie dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie „Gminny System Powiadamiania SMS” podając nowy numer telefonu komórkowego Użytkownika.

§ 3 Przesyłane treści

 1. Usługodawca zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu w systemie „Gminny System Powiadamiania SMS” przesyłać wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące następujących zagadnień:

  a) Treści związane z poprawą bezpieczeństwa Użytkownika, informujące go o potencjalnych zagrożeniach - wysyłane są w przypadku wprowadzenia przez odpowiednie, uprawnione do tego władze, stanów alarmowych i stanów zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia na danym terenie informacje zostaną wysłane do wszystkich użytkowników przypisanych do zagrożonych miejscowości bez względu na wybraną tematykę informowania prowadzoną w systemie „Gminny System Powiadamiania SMS”.

  b) Treści dotyczące istotnych wydarzeń na terenie Gminy Ujazd.

  c) Komunikaty urzędowe - wysyłane są w razie potrzeb i przygotowywane są na podstawie oficjalnych decyzji, zarządzeń i ogłoszeń Gminy Ujazd.

  d) Treści dotyczące informacji z zakresu działalności MZGKiM w Ujeździe (np. awarie, itp.).
   
 2. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do takich Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie i wyłącznie o sprawach i zdarzeniach dotyczących Gminy Ujazd. Usługodawca zobowiązany jest nie przesyłać informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  a. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane,

  b. problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
   
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi.
 8. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.
 10. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana jest na stronie www.ujazd.pl.
 11. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi należy przesyłać listownie pod adres Usługodawcy.
 12. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
 13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
 14. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników systemu „Gminny System Powiadamiania SMS” obowiązuje od dnia 01.07.2014 r.

 

Wersja XML